บุคลากรภายในโรงเรียน
นายเกรียงศักดิ์ รุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมยุรี วรรณ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุณี ชลหิรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญประภา บำรุงอ่วม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิรัญ ผิวผา
ครู ชำนาญการ
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
ครู ชำนาญการ
นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุวัลภัทร คำรัมย์
ครู
นางพัชราภรณ์ จันทรมณี
ครู
นางสาวพรจันทร์ สุขศรี
ครู
นายอำนาจ เผือกบริสุทธื์
ครู
นางสาวทานตะวัน เหมเส็ม
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ แคนวัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุสรา สมอาษา
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาภรณ์ บุราณดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวสารีนี สีหมะ
ครูผู้ช่วย
นายวิสุทธิ์ นามโท
ครูผู้ช่วย
นายณัฐดนัย จันทร์ฉาย
ครูผู้ช่วย
นางสาวรจณีย์ วงพิจิตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวไอลดา ศรีสอาด
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาวรรณ ศรีดี
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล เวชกามา
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิศาชล สุระ
ครูผู้ช่วย
นายสถิตย์ ทองใบน้อย
ช่างไม้ชั้น 3
นางสุภัคสวรรค์ ยอดสิงห์
ครู (อัตราจ้าง)
นางเบญจวรรณ อุ่นใจ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางแดง แววกุจเจือ
จ.ห้องสมุด
นายพิทักษ์ แซ่ไหล
ครูธุรการ
นางสาวสุภาพร แสนราชา
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวอัมภิการ์ ชุนบุญ
ครู (อัตราจ้าง)
นายพนัส มงคล
ครู (อัตราจ้าง)